این نعره تکبیر ما و روز مرگ تو یهود، مرگ بر آل خلیفه مرگ بر آل سعود، تا به حیفا و تل آویو برد موشک های ماست ، می درد یک نعره ما از وجودت تار و پود