انیمیشینی کوتاه از شکست امریکایی ها با شعار بزودی برسرتان مانند عقاب ظاهر خواهیم شد