کلیپ آموزش یک دقیقه ای پخت فسنجان  پیاز، ادویه، گردوه آسیاب شده، گوشت چرخ شده ، برنج، رب انار