داره بارون بارون می باره/ دستات، دیگه جون نداره/ کوچه پر از نامحرمه/ برگرد که از حاشیه/ چادر تو خون می باره ...