یه کلیپ جذاب از یک فعالیت دست ورزی کودکانه با رنگ های اکولینی یا مایع