در هفتم آذر ماه عملیات درخشان دریایی نیروی دریایی ایران در انهدام سکوهای نفتی رژیم عراق صورت گرفت .