سکانسی از سریال خانه امن و نقل و قول از جو بایدن درباره ایجاد نا امنی در ایران که با توجه به ترور شهید فخری زاده احتمال درست بودن آنها قوت گرفت