کاش بفهمند مردم دنیا که دیگر راهی نمانده جز آمدن تو ... چاره‌ ی سامان این دنیای آشفته فقط تویی.