تیزر برنامه بدون تعارف خبر ۲۰۳۰ با معلم اندیمشکی که ارثیه میلیاردی پدری اش را به دانش آموزان هدیه داد