یک کلیپ از نکات نگهداری خودرو که این قسمت به آسیب های ناشی از عوض نکردن به موقع تسمه تایم می پردازد.