ایزو میزان حساسیت سنسور به نور است، در این ویدئو با مفهوم ایزو آشنا میشویم توسط استاد جلال ابراهیم پور