من از مردم هستم و به آنها اهمیت می دهم و با من می توانی از هر چیزی صحبت کنی من چگوارای فوتبال هستم