کلیپی خاطره انگیز از سپک تاکرای مسی و مارادونا، دیگو مارادونا اسطوره فوتبال جهان بر اثرایست قلبی درگذشت.