این ویدئو بطورساده بافت هدبند شیک برای دخترانه را آموزش می دهد.