مریم قبیله خدا سلام/ دختر تمام خوبیا سلام/ به نیابت از امام رضا میگم/ ای حبیبه امام رضا سلام .