ای دختر و خواهر ولایت آینه ی مادر ولایت/ برعرض و سما ملیکه در قم/ آرام دل امام هشتم/ معصومه به کنیه و به اسمت/ افتاده به خاک پات عفت .