استفاده از ماسک و به خصوص استفاده درست از آن، بهترین راه برای جلوگیری از هجوم ویروس های خطرناک است.