آبروی ایرونی ها همه بخاطر توئه/ شفیع محشر همه یه نخ چادر توئه .