استوری موشن، سلام خدا بر تو ای دختر امام، سلام خدا بر تو ای خواهر امام