دکتر خیراندیش استاد نامدار طب سنتی که در جریان انفجار مسجد محل ترور رهبری در صف جلو نشسته بودند آن واقعه را در این کلیپ تشریح می کنندو