در این ویدئو آموزشی خانم راضیه توکلی درس ششم کتاب علوم پایه دوم ابتدایی تدریس می کنند. در این درس چراغ راهنمایی رانندگی و علایم و نور و انعکاس آموزش داده می شود.