یک طنز فوق العاده از اعدام سلطان مرغ با توجه به قیمت نجومی آن، آیا دست سلاطین دیگر هم در کار است؟