برای اینکه کناره های نقاشی شما تمیز بماند باید از چسب استفاده کنید در این کلیپ با این نکته آشنا و جداسازی آن را یاد می گیریم.