در این فیلم آموزشی برای نوآموزان پایه اول ابتدایی نشانه او تدریس می شود.