کلیپ آموزشی درس چهارم صفحه 45 کتاب فارسی اول ابتدایی که تمرین نوشتن کلمات دود، سود، بود، و جمله او با است آمد، تدریس می شود.