دنیا آسمون زیبا جنگل و دریا، هدیه ای از سوی خدا حتی بهار و زمستون، جلوه ای از روی خدا، هر طرف از این خاک بزرگ، جلوه ای از آیات خداست... ترانه ی شاد کودکانه ی نعمت های خداوند