کمیک موشن «عبور» (چنانچه از سیم خاردار میخواهی رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفس خود عبور کنی) تهیه شه در مرکز متنا سازمان فضاى مجازى بسیج قم.