پاییز پنجره‌ ای به سوی عشق است که رنگ های خود را بر دلها می ریزد و آواز بلبلان را لالایی عاشقان می کند.