امام رضا میدونی که با تو دل خوشم/ امام رضا آرزومه خادمت بشم/ قرارمون خدا بخواد ، بازم دم باب الجواد.