کلیپی از سخنرانی انگیزه بخش استاد انوشه درباره اینکه در راه زندگی به دو آدرس موفقیت و شکست نیازمندیم که چطور باید نگاهمان را عوض کنیم تا پیروز شویم.