اگر با تدوین و فیلمبرداری سرو کار دارید حتما این کلیپ را ببینید و ایده بگیرید.