مقام معظم رهبری: عزیزان من بسیجی شدید مبارکه، اما به روز بسیجی بمانید...، از قسمتی از فرمایشات رهبری درمورد بسیجی ماندن