داده ای اذن زیارت بر تمام عاشقان/ ای نسیم استجابت کوثر ایرانیان/ سهم هر بغض گلو اینجا شود لبخند شوق/ بس که رسم مادری داری تو بر این زائران ... کاری از گروه مدیحه سرایی معراج .