امام زمان (عج) به مرحوم شیخ مفید در نامه اش نوشته که اگر شیعیان ما که خداوند بهشون توفیق بندگی را بده اگر یک دل با هم بودن در وفای عهدی که برگردنشون هست نسبت به ما اهلبیت تاخیر نمی افتاد ظهور ...