کلیپی دیدنی از نقش بسیج در انقلاب اسلامی ، تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج.