استاپ موشن ، "بسیج یعنی نیروی کارآمد برای همه میدان ها " مقام معظم رهبری ، تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج .