شهید مظلوم دکتر بهشتی: تو ای برادر تو ای خواهر که با ما هم فکر نیستی آیا برای تو افتخار بزرگ نیست که در ایرانی زندگی میکنی که در مقابل تمام ابرقدرت‌ها استقلال خود را حفظ کرده است؟