تضعیف حکومت منوط به اعمان من و شماست، مسئولیت شما خیلی سنگین است آقایان... فرمایشات مهم و ارزنده امام راحل در خطاب به روحانیت