کلا برای بچه شیعه ها حکایت چادر حکایت غریبی است ، حاج حسین بادپا هم با وساطت همسرش پیش حاج قاسم سلیمانی توانست به سوریه برود و به فیض شهادت برسد.