فاجعه چگونه رخ داد؟ سوال‌هایی که عربستان هنوز پاسخ قانع کننده‌ ای برای آنها ندارد، آیا احتمال نفوذ صهیونیست ها در خاندان سعودی باعث اجرای این مسلمان کشی وحشتناک شد؟