مستند فرصت های مدیترانه ای دومین قسمت از مجموعه مستند سوریه سرزمین شگفتی هااست که به بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های دریای مدیترانه برای همکاری مشترک اقتصادی ایران و سوریه میپردازد .