چرا طلاق در روزهای اول زندگی زیاده؟ چرا سریع دختر و پسر دل هم رو میزنن؟