اگر گوشتتون رو دوست دارید قشنگ مغز پخت بشه بهتر اون رو توی تنور بذارید