حتما خود شما هم ایده های زیادی دارید اما این کاردستی رو بچه ها خیلی دوست دارند