خدایا من فقط از تو میخوام... اصلا از  کی بی غیر تو میتونم طلب کنم؟ از تو میخوام... از تویی که بهترین اجابت کنندگانی .