برنامه ی حرفشم نزن پخش شده از شبکه افق سیما مسایل اجتماعی را با نگاه طنز واکاوی می کند، این قسمت تربیت کودکان