تا می توانید به بانک مراجعه ننمایید، کارهای بانکی را تا حد امکان در خانه با اینترنت گوشی و تلفن همراه انجام دهید.