ضرورت آشنایی با بازارهای سرمایه در این روزگار ایجاب می کند که این آموزش ها از دوران کودکی آغاز گردد، این موشن کوتاه می تواند آموزش خوبی برای آشنایی کودکان با بورس باشد.