ایران که روزی پزشک وارد می‌کرد، امروز مقصد درمانی ۵۳ کشور دنیا است... کاری از خانه طراحان انقلاب اسلامی .