وابستگی ۷۰ درصدی به مواد اولیه خارجی علت کمیاب و گران شدن پوشک